Overeenkomsten UGC Creator

CONTRACT VOOR SAMENWERKING MET UGC-CREATOR

Dit Contract voor Samenwerking ("Contract") wordt opgesteld tussen Holysmile ("Opdrachtgever") en [UGC-Creator Naam] ("UGC-Creator") (gezamenlijk aangeduid als "Partijen") op deze [dag] van [maand], [jaar].

  1. Doel van de samenwerking: a. Opdrachtgever, Holysmile, is een bedrijf dat tandenbleek strips en pennen verkoopt en wil samenwerken met UGC-Creator om de bekendheid en het bereik van zijn producten te vergroten. b. UGC-Creator heeft expertise in het maken van User Generated Content (UGC) en heeft interesse om met Holysmile samen te werken om tandenbleek strips en pennen te promoten.

  2. Duur van de samenwerking: a. Deze samenwerking begint op de datum van ondertekening van dit Contract en eindigt na een periode van 2 weken tenzij anders overeengekomen door de Partijen. b. Beide Partijen hebben het recht om dit Contract voortijdig te beëindigen, mits zij elkaar hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met een opzegtermijn van 1 week voorafgaand aan de beoogde beëindigingsdatum.

  3. Verantwoordelijkheden van de UGC-Creator: a. UGC-Creator zal authentieke en kwalitatieve content maken en delen op zijn/haar sociale media-accounts en andere relevante platforms, gerelateerd aan de tandenbleek strips en pennen van Holysmile. b. UGC-Creator zal zich houden aan de algemene stijlgids en richtlijnen van Holysmile bij het maken en delen van de content. c. UGC-Creator zal de producten van Holysmile eerlijk en oprecht beoordelen, gebaseerd op zijn/haar ervaring met de producten.

  4. Verantwoordelijkheden van Holysmile: a. Holysmile zal UGC-Creator voorzien van de benodigde tandenbleek strips en pennen om te gebruiken voor de content creatie. b. Holysmile zal UGC-Creator tijdig en adequaat ondersteunen bij eventuele vragen, verzoeken of problemen met betrekking tot de producten. c. Holysmile zal UGC-Creator promoten via zijn/haar eigen marketingkanalen en netwerken, om de zichtbaarheid en bekendheid van UGC-Creator te vergroten.

  5. Vergoeding: a. Als vergoeding voor de samenwerking ontvangt UGC-Creator een vastgesteld bedrag van [bedrag] per contentstuk dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van Holysmile. b. Eventuele extra vergoedingen of bonussen kunnen worden toegekend op basis van overeengekomen prestatiedoelen en/of de prestaties van de content in termen van betrokkenheid, bereik en conversies. c. Alle betalingen zullen binnen [aantal dagen/weken] na goedkeuring van de content door Holysmile worden uitgevoerd.

  6. Bewerking van video's voor marketingdoeleinden: a. Holysmile heeft het recht om de video's gemaakt door UGC-Creator te bewerken voor marketingdoeleinden, zoals het toevoegen van logo's, ondertitels, achtergrondmuziek of andere grafische elementen. b. UGC-Creator stemt ermee in dat Holysmile deze bewerkte video's mag gebruiken op zijn/haar eigen marketingkanalen, waaronder maar niet beperkt tot de website, sociale media, advertenties en andere promotiematerialen.

  7. Eigendom van de video's: a. Alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de video's die UGC-Creator maakt in het kader van deze samenwerking, worden overgedragen aan Holysmile. b. UGC-Creator erkent dat de video's het exclusieve eigendom zijn van Holysmile en stemt ermee in geen enkel recht, titel of belang te claimen over de video's of enig ander intellectueel eigendom van Holysmile.

  8. Vertrouwelijkheid: a. Beide Partijen stemmen ermee in om alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de samenwerking ontvangen, vertrouwelijk te houden en deze niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. b. Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft ook na beëindiging van dit Contract van kracht.

  9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: a. Dit Contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. b. In geval van een geschil voortvloeiend uit of verband houdend met dit Contract, zullen de Partijen trachten om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet slaagt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Den Haag.